Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ do wydrukowania…

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij zgłoszenia uczestnictwa mailem, faksem lub listownie – dane kontakowe.

Zgłoszenie szkolenia zawodowego (docx)

Zgłoszenie szkolenia zawodowego (docx)

Zgłoszenie szkolenia zawodowego (.pdf)

Zgłoszenie szkolenia zawodowego (.pdf)

Zgłoszenie szkolenia bhp (.pdf)

Zgłoszenie szkolenia bhp (.pdf)

 

 

 

 

 

lub WYPEŁNIJ i wyślij on-line

Proszę wypełnić wszystkie pola formularza.

Twoje dane

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Pesel

Imię ojca

Wykształcenie

Kod pocztowy i miejscowość

Adres

Numer telefonu

Adres email

Dane szkolenia

Deklaruję udział w szkoleniu

Posiadam uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie lub uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego(właściwe podkreślić) *
TAKNIE

Chcę wykonać badania lekarskie przez Ośrodek Szkolenia *
TAKNIE

* należy dostarczyć kopię w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.

Należność za szkolenie w kwocie: (słownie)
zostanie wpłacona GOTÓWKĄPRZELEWEM (*właściwe zaznaczyć) na konto w Banku BGŻ S.A. o/Zduńska Wola
nr rachunku: 94 2030 0045 1110 0000 0187 0610 w terminie nie później niż 7 dni przed egzaminem pod rygorem nie dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Dane do faktury

Proszę o wystawienie faktury VAT i jej wydanie przez Wasz Ośrodek Szkolenia bez podpisu odbiorcy.

Nazwa firmy

Adres

Numer telefonu

NIP

Potwierdź i wyślij

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).