Misja firmy

Naszą misją jest służyć innym, tworzyć nowe i pracować tak, aby inni  zazdrościli nam efektów tej pracy.

Aby sprostać coraz większym oczekiwaniom jakościowym naszych klientów, a są to zarówno przedsiębiorcy oraz różne instytucje jak i osoby indywidualne, wykwalifikowana kadra pracowników ośrodka na bieżąco aktualizuje oraz wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności. W sposób ciągły pracujemy nad poszerzaniem oferty rynkowej ośrodka, głównie oferty szkoleniowej, aby osobom chcącym zdobyć bądź poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe dać to, czego oczekują – wiedzę na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym – podaną w przystępnej i zrozumiałej formie. Pomaga nam w tym wdrożony w 2009 roku system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015.

Będąc jednym z większych ośrodków szkoleniowych w kraju przykładamy szczególną wagę do tego, aby zapewnić naszym kursantom komfortowe warunki nauki i wypoczynku. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w odpowiednio wyposażonych i klimatyzowanych salach wykładowych, spełniających wymagania bhp i ppoż.. Obiekty ośrodka są pozbawione barier architektonicznych i zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia praktyczne maszynami budowlanymi i drogowymi oraz ćwiczenia z zakresu zwalczania pożarów realizowane są na zlokalizowanym przy ośrodku poligonie. Słuchaczom zamieszkałym poza Sieradzem zapewniamy możliwość zakwaterowania w mieszczącej się na terenie ośrodka Bazie noclegowej.

W pracy staramy się zachować zarówno wysoką jakość świadczonych usług jak i szeroko rozumiane partnerstwo. Ośrodek nasz wdrożył i stale doskonali model zarządzania firmą równych szans. Niedopuszczalna jest dyskryminacja osób z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, czy przekonania polityczne. Równe traktowanie w zatrudnieniu, podobnie jak w życiu codziennym, pojmujemy jako niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób lub formie, bezpośrednio czy pośrednio, z przyczyn określonych powyżej.

Wraz z duchem czasu Ośrodek świadczy usługi szkoleniowe za pośrednictwem bazy usług rozwojowych. Do doskonała okazja do pozyskania darmowych usług szkoleniowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.