Szkolenia

Szkolenie, kurs: Walce drogowe kl. II wszystkie

w kategorii: Maszyny do robót drogowych

Kurs „ Operator walca drogowego kl. II wszystkie”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

walec

OPIS SZKOLENIA

Walce drogowe służą do zagęszczania gruntów, do zagęszczania warstw mineralnej podbudowy dróg, do zagęszczania i równania nawierzchni podczas układania warstw mieszanek mineralno – bitumicznych, w budownictwie lotniskowym oraz hydrotechnicznym. Zagęszczanie odbywa się metodą statyczną – służą do tego walce statyczne i metodą dynamiczną, wykorzystując do tego celu walce statyczno – wibracyjne. Powierzchnie elementów roboczych służących do zagęszczania podłoży niestabilnych stanowiących podbudowy pod nawierzchnie właściwe, głównie wałów, mogą być stalowe gładkie lub stalowe zębate. Powierzchnie elementów służących do zagęszczania mieszanek mineralno – bitumicznych są gładkie i mogą być wykonane z metalu, gumy lub specjalnych tworzyw sztucznych.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora walca drogowego w zakresie II klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 102 godzin zajęć w tym: 52 godziny teorii z zakresu:

  • Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
  • walce drogowe – przedmioty specjalistyczne
  • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

oraz 50 godzin zajęć praktycznych.

Zapraszamy na naszego facebooka !

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl